Umowa kupna-sprzedaży psa

 

 

                                                                                                                                                                                     ........................ dn. .....................................

 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA

 

     Zawarta w dniu dzisiejszym pomiędzy Marzeną Kaca-Bibrich zam. ul. Migdałowej 19, 41-409 Mysłowice zwanym dalej- HODOWCĄ a p............................................................................................Nr dowodu osobistego................................................................................

zam. ................................................................................................ zwanym dalej- NABYWCĄ

została zawarta umowa następującej treści:

 

Przedmiotem transakcji jest pies/suka rasy       ............................................................................

ur. ................................. nr tatuażu ........................ o imieniu .....................................................

................................................................................. zwany w dalszej części psem.

1.  Hodowca oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu, odrobaczeniu i szczepieniu (wg książeczki    zdrowia psa), wyposażony w metrykę lub rodowód i książeczkę zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji, pochodzi z jego hodowli „z Pałacu Cesarza” i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.

2.  Strony ustaliły wartość psa na ........................... słownie............................................................................................................................... płatne (podać kiedy, ew. raty)..........................................................................................................................................................................    

3.  Hodowca w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa określonego powyżej za kwotę określoną w punkcie 2 lub dopiero po zapłaceniu całej kwoty w terminie....................................................................................................................................................................................................

4.  Hodowca wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie 1 i kwituje odbiór całej należności (lub pierwszej raty) jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskanie oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu.

5.  Nabywca oświadczenie Hodowcy przyjmuje i potwierdza, że odbiera psa w dobrym stanie zdrowia i kondycji zobowiązuje się do zarejestrowania psa we właściwym oddziale ZKwP, odpowiedniego żywienia psa (karma przemysłowa klasy super premium / high premium lub karma tradycyjna skomponowana po konsultacji z hodowcą), utrzymania, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej w przyszłości, a także w przypadku chęci zbycia lub oddania psa do poinformowania o tym Hodowcy, który ma prawo pierwokupu.

6.  Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji niniejszej umowy ponosi Nabywca.

7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.

8.  Ustalenia dodatkowe:

      "Nabywca przyjmuje do wiadomości (i wyraża na niego zgodę) warunek, że jeżeli pies miałby w przyszłości zostać użyty do rozrodu - może się to odbyć WYŁĄCZNIE po spełnieniu wymagań hodowlanych ustalonych przez Związek Kynologiczny w Polsce (lub innej organizacji zrzeszonej w FCI) i na zasadach obowiązujących w regulaminie hodowlanym tej organizacji - pod rygorem nieodpłatnego zwrotu psa do hodowcy w przypadku niedotrzymania tego warunku."

9.  Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

10.  Nabywca zobowiązany jest do używania w reklamach, publikacjach, stronach internetowych, portalach  - pełnej nazwy psa wraz z przydomkiem hodowlanym...

11.Inne uwagi:

 

Hodowca                                                                   Nabywca

 

 

Powrót